ประกาศ กรมปศุสัตว์ที่ ขต 1/2563 เรื่อง ขายทอดตลาด 

ด้วยกรมปศุสตัว์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง) มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 8 รายการโดยการขายทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา รายละเอียด