วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายวิทยา สุมามาลย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ ชื่นปรีชา นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ และนายก้องไกล งามเขียว   เจ้าพนักงานสัตวบาล

ร่วมเป็นวิทยากรและจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้การลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ โดยการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น ร่วมกับหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และหยวกกล้วย เลี้ยงไก่ไข่และไก่พื้นเมือง พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่สนใจ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านโต้น หมู่ที่  1 ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น     โดยมีนายสมพงษ์ มหาวงษ์ นายอำเภอพระยืน เป็นประธานเปิดงาน  ในงานประกอบด้วยฐานเรียนรู้การเลือกปัจจัยการผลิตทางการเกษตร, การป้องกันอารักขาพืช, การปรับปรุงดินและปุ๋ย, การลดต้นทุนการผลิตข้าว และการลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์  มีเกษตรกรเข้าร่วมเรียนรู้ จำนวน 200 ราย

ข่าว: นางสาวบุษบา  วรรณศรี          อนุมัติข่าว: นายวิทยา  สุมามาลย์