วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายวิทยา สุมามาลย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง มอบหมายให้ นายยุทธนา ภูมาศ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ดำเนินการส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ที่ ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ เมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ จำนวน 100 กิโลกรัม และเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า จำนวน 100 กิโลกรัม ให้กับเกษตรกรแกนนำและเกษตรกร  ที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทโนโลยีด้านอาหารสัตว์ จำนวน 90 ราย ใช้ในการปลูกสร้างและปรับปรุงแปลงพืชอาหารสัตว์ต่อไป

 

 

                     ข่าว: นางสาวบุษบา  วรรณศรี                                                อนุมัติข่าว: นายวิทยา สุมามาลย์