พิมพ์
ฮิต: 67

ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง กรมปศุสัตว์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)