ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง กรมปศุสัตว์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกาศราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกาศราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ