ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต ๔๑/๒๕๖๓ เรื่องขายทอดตลาด

กรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง) มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด (สิ่งปลูกสร้าง) จำนวน 2 รายการ