ประวัติความเป็นมาโครงการนาหญ้า

      วันที่ 23 พฤศจิกายน 2527 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนครเป็นการส่วนพระองค์ และได้มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ส่งเสริมให้ราษฎรทำ " นาหญ้า" เพื่อเลี้ยงโค-กระบือ กรมปศุสัตว์ ได้สนองพระราชดำริโดยการปรับปรุง นาข้าวที่ทำนาไม่ได้ผลให้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ด้วยการผลิตถั่วเวอราโนสไตโลในพื้นที่จังหวัดสกลนคร อุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม บุรีรัมย์ เลย ชัยภูมิ และนครราชสีมา    และได้ขยายผลไปอีกหลายจังหวัด

         วันที่ 25 ธันวาคม 2540 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงงานผลิตภัณฑ์นม ณ.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น และได้มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ส่งเสริมเกษตรกรปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ และสนับสนุนให้เกิดตลาดซื้อขายหญ้าเลี้ยงสัตว์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาแรงงานและการขาดแคลนหญ้าเลี้ยงสัตว์ ของเกษตรกร

        กรมปศุสัตว์โดยสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ได้จัดทำ โครงการนาหญ้า ขึ้นในปี 2545 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างธุรกิจการผลิตเสบียงสัตว์จำหน่าย และเป็นอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกร โดยดำเนินการจัดตั้งกลุ่มนาหญ้า 200 กลุ่ม ปลูกพืชอาหารสัตว์ 20,000 ไร่ ในพื้นที่ 32 จังหวัด ซึ่งต่อมาได้ขยายผลไปทั่วประเทศ  จนกระทั่งเกษตรกรสามารถผลิตเสบียงสัตว์จำหน่าย  สร้างรายได้และยึดเป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้    

                                      เวปไซต์เดิมโครงการนาหญ้า