พิมพ์

ประกาศขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท มีความประสงค์จำหน่ายชำรุด จำนวน 15 รายการ
โดยการขายทอดตลาด แบบประมูลด้วยวาจา 

 

ฮิต: 213