ประกาศขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท มีความประสงค์จำหน่ายชำรุด จำนวน 15 รายการ
โดยการขายทอดตลาด แบบประมูลด้วยวาจา