- สร้างโรงอบหญ้าแห้งพลังแสงอาทิตย์ต้นแบบ 1 โรง เพื่อพัฒนาระบบการผลิตหญ้าแห้งคุณภาพดีได้ตลอดทั้งปี 

งบพัฒนาจังหวัด ผู้รับผิดชอบ นายคัมภีร์ ภักดีไทย

- จัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนาหญ้า งบพัฒนาจังหวัด
ผู้รับผิดชอบ นายพชร มานะกิจศิริสุทธิ

- โครงการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเยี่ยมสำหรับสัตว์เลี้ยง ผลิตหญ้ากระต่าย งบปกติ
ผู้รับผิดชอบ นายโสภณ ชินเวโรจน์

- ลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ ด้วยถั่วลิสงเถา ฟลอริเกรซ ผู้รับผิดชอบ นางสาวเกษมสุข สุขเกษม

- การผลิตอาหาร TMR เลี้ยงแพะเนื้อ และโคเนื้อ ผู้รับผิดชอบ นายวชิรวิทย์ พิชวงศ์

- โครงการอนุรักษ์อาชีพเลี้ยงกระบือไทย ผู้รับผิดชอบ นายกฤษณะ แช่มอุบล

 

บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

- นายโสภณ  ชินเวโรจน์         ผู้อำนวยการศูนย์ฯ                  ด้านพืชอาหารสัตว์

- นายคัมภีร์  ภักดีไทย นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ               ด้านไก่พื้นเมือง และโค

- นางสาวเกษมสุข สุขเกษม     นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ     ด้านไก่ไข่ และสุกร

- นายวชิรวิทย์ พิชวงศ์           นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ               ด้านแพะ และ TMR 

พื้นที่ดูงาน

- โครงการนาหญ้า เกษตรกรปลูกหญ้าแพงโกล่าเพื่อจำหน่าย กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

- เกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อ

      1. ยงยุทธ์ฟาร์ม อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

      2. ศรีนวลฟาร์ม อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

      3. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะเนื้อ อำเภอสรรคบุรี