- สร้างโรงอบหญ้าแห้งพลังแสงอาทิตย์ต้นแบบ 1 โรง เพื่อพัฒนาระบบการผลิตหญ้าแห้งคุณภาพดีได้ตลอดทั้งปี 

งบพัฒนาจังหวัด ผู้รับผิดชอบ นายคัมภีร์ ภักดีไทย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ตั้งอยู่ใกล้เขื่อนเจ้าพระยา โทร 056405056 พิกัด GPS latitude 15.150274899008, longitude 100.176633207152 เดินทางไปที่เขื่อนเจ้าพระยาตามแผนที่ที่แนบมาพร้อมนี้

ผู้บริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท เดิมเรียก หัวหน้าสถานี ต่อมาเปลี่ยนเป็น ผู้อำนวยการศูนย์ เริ่มก่อตั้งหน่วยงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 มีผู้บริหารตามลำดับดังนี้

 

                  

                   นายไกรลาศ เขียวทอง 

   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท

                 โทรศัพท์  089-962-2560

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท สังกัดสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดิมชื่อสถานีพืชอาหารสัตว์ชัยนาท ก่อตั้งระหว่างปี พ.ศ. 2507 ถึงปี พ.ศ. 2508 ในที่ดินติดต่อกับเขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ได้รับการจัดสรรที่ดินจากกรมชลประทาน จำนวน 133 ไร่