- สร้างโรงอบหญ้าแห้งพลังแสงอาทิตย์ต้นแบบ 1 โรง เพื่อพัฒนาระบบการผลิตหญ้าแห้งคุณภาพดีได้ตลอดทั้งปี 

งบพัฒนาจังหวัด ผู้รับผิดชอบ นายคัมภีร์ ภักดีไทย

- จัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนาหญ้า งบพัฒนาจังหวัด
ผู้รับผิดชอบ นายพชร มานะกิจศิริสุทธิ

- โครงการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเยี่ยมสำหรับสัตว์เลี้ยง ผลิตหญ้ากระต่าย งบปกติ
ผู้รับผิดชอบ นายโสภณ ชินเวโรจน์

- ลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ ด้วยถั่วลิสงเถา ฟลอริเกรซ ผู้รับผิดชอบ นางสาวเกษมสุข สุขเกษม

- การผลิตอาหาร TMR เลี้ยงแพะเนื้อ และโคเนื้อ ผู้รับผิดชอบ นายวชิรวิทย์ พิชวงศ์

- โครงการอนุรักษ์อาชีพเลี้ยงกระบือไทย ผู้รับผิดชอบ นายกฤษณะ แช่มอุบล

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ตั้งอยู่ใกล้เขื่อนเจ้าพระยา โทร 056405056 พิกัด GPS latitude 15.150274899008, longitude 100.176633207152 เดินทางไปที่เขื่อนเจ้าพระยาตามแผนที่ที่แนบมาพร้อมนี้

 

              
   

                  นายวิโรจน์ ฤทธิ์ฤาชัย

   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท

                 โทรศัพท์  086-218-9934

ผู้บริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท เดิมเรียก หัวหน้าสถานี ต่อมาเปลี่ยนเป็น ผู้อำนวยการศูนย์ เริ่มก่อตั้งหน่วยงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 มีผู้บริหารตามลำดับดังนี้

          เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2559 นายเศกสรรค์ สวนกูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ได้ทำการสาธิตการทำพืชอาหารสัตว์หมัก ตามนโยบายของอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้นายสวิด แสงตะคร้อ ประธานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ และสมาชิก ณ ที่ทำการกลุ่ม เลขที่ 65 หมู่ 4 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการสาธิตการทำพืชอาหารสัตว์หมัก 4 ชนิด ได้แก่ การทำข้าวหมัก การทำกระถินหมัก การทำมันสำปะหลังหมัก และการทำใบหม่อนหมัก