รายการเกษตรก้าวไกลกับ สวก.

1.โคนมต้องการอาหารไม่เหมือนกัน ดร.วิทยา สุมามาลย์

2.ให้อาหารที่ถูกต้องแก่โคนม ยังไง ?ผู้เชี่ยวชาญ จันทกานต์ อรณนันท์

 

3.เกษตรกรผู้ปลูกแพงโกลาในทุ่งกุลาร้องไห้ไร่ละ 48,000 บาท