ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด

หน่วยงานดีเด่นรองอันดับ 1

  รายการเกษตรก้าวไกลกับ สวก.

1.โคนมต้องการอาหารไม่เหมือนกัน ดร.วิทยา สุมามาลย์

2.ให้อาหารที่ถูกต้องแก่โคนม ยังไง ?ผู้เชี่ยวชาญ จันทกานต์ อรณนันท์

 

3.เกษตรกรผู้ปลูกแพงโกลาในทุ่งกุลาร้องไห้ไร่ละ 48,000 บาท

 

การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ"

 ไม่เห็นแก่ได้