สมคิด พรหมมา อภิชาติ รัตนวนิช สมเพชร ตุ้มคำภีร์ นิพนธ์ วิทยากร วรวรรณ สุวภาพ ชาญเพชร อักษร ธวัช อินทรตุล โพธิ์ธวัช รัตนโชติ 
การทดลองใช้ฟางข้าวซึ่งได้รับการปรุงแต่งคุณภาพแล้วเป็นอาหารหยาบหลักสำหรับเลี้ยงโคนมรุ่น   ไฟล์ที่ 1   
(PDF;  623) ไฟล์ที่ 2    (PDF; 691)