จิรพรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา ปกรณ์ คู่ประเสริฐ สมคิด พรหมมา สุภาวัลย์ บรรเลงทอง สมมาตร สุวรรณมาโจ                 ภิญโญ ธนะสุข 
การใช้ข้าวเปลือกหมักเป็นอาหารสุกร