เยาวมาลย์ ค้าเจริญ ฉายแสง ไผ่แก้ว สาโรช ค้าเจริญ สมจิตต์ ยอดเศรณี พิศมัย นามแดง พรรณศรี สากิยะ 
การศึกษาการผลิตกระต่ายเนื้อ (2)    การศึกษาระดับโปรตีนและระดับพลังงานในอาหารลูกกระต่ายหย่านมและกระต่ายรุ่น