พิมพ์

ฉายแสง ไผ่แก้ว และเยาวมาลย์ ค้าเจริญ 
การศึกษาการขุนกระต่ายส่งตลาดโดยใช้พืชอาหารสัตว์บางชนิดเสริมอาหารข้นระดับต่าง ๆ