พิมพ์
ฮิต: 68

         ด้วยกรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์) มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุดจำนวน 13 รายการ โดยการขายทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจาดังนี้

โปรดดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่