ด้วยกรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว) มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 9 รายการ โดยการขายทอดตลาด แบบประมูลด้วยวาจา ตามรายละเอียดดังนี้

         

ประกาศกรมปศุสัตว์

ที่ ขต 15/2560

เรื่อง ขายทอดตลาด

ด้วยกรมปศุสัตว์ (ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท) มีความประสงค์จะจำหน่ายโคพื้นเมืองจำนวน 6 ตัว โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา ตามรายละเอียดดังนี้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา  มีความประสงค์จำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 16 รายการ โดยการขายทอดตลาด  แบบประมูลด้วยวาจา......DOWNLOAD

ที่ ขต 19/2560

เรื่อง ขายทอดตลาด

ด้วยกรมปศุสัตว์ (ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท) มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 4 รายการ โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา ตามรายละเอียดดังนี้