ด้วยกรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว) มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 9 รายการ โดยการขายทอดตลาด แบบประมูลด้วยวาจา ตามรายละเอียดดังนี้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา  มีความประสงค์จำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 16 รายการ โดยการขายทอดตลาด  แบบประมูลด้วยวาจา......DOWNLOAD