เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 นายโสภณ ชินเวโรจน์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง เดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด ที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่