พิมพ์
ฮิต: 645

  ประกาศ ศวอ.สุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคากลาง จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (ดาวน์โหลดเอกสาร )

  ประกาศ ศวอ.นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 6 รายการ ,ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 รายการ ,ยานพาหนะ 1 รายการ (ดาวน์โหลดเอกสาร )

 

            เอกสารประกอบประกวดราคาซื้อ e-binding

          ตารางแสดงวงเงินงบจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

          รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- ประกาศ ศวอ.นครราชสีมา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องผสมอาหาร ทีเอ็มอาร์ ขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 1 เครื่องครั้งที่ 2 (ดาวน์โหลดเอกสาร )

- เอกสารสอบราคาซื้อเครื่องผสมอาหาร ทีเอ็มอาร์ ขนาด 8 ลบ.ม. ศวอ.นครราชสีมา   (2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร )

- สเปค TMR 8 ลบ.ม ครั้งที่ 2 ศวอ.นครราชสีมา (ดาวน์โหลดเอกสาร )

 - ประกาศ ศวอ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องผสมอาหารทีเอ็มอาร์ ขนาด ๘ ลบ.ม. จำนวน ๑ เครื่อง

(ดาวน์โหลดเอกสาร )

 - ประกาศ ศวอ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(ดาวน์โหลดเอกสาร )