ประกาศกรมปศุสัตว์เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 3 รายการ

  ประกาศกรมปศุสัตว์เรื่อง ประกวดประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธี e-bidding

  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี e-bidding

  หนังสือถึง ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร