สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding ตามรายละเอียดแนบดังนี้

1.ประกาศกรมปศุสัตว์ประกวดราคาซื้อ 

2.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี e-bidding