พิมพ์
ฮิต: 58

1 ..ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อยานพาหนะขนส่งด้วยวิธี e-bidding ดาวน์โหลดประกาศ

1.1.รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลด spec รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง

1.2.รถยนต์บรรทุก ขนาด 6 ล้อ 6ตัน จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลด spec รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  ราคากลาง

        2.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี e-bidding

        3.TOR โครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธี e-bidding งบประมาณปี 2563