ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เสนอราคาสามารถยื่นเสนอราคา ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. เลขที่โครงการ 630173564272

1.ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ 

2.เอกสารประกวดราคา 

3.ขอบเขตของงาน (TOR) 

4.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ