ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-ฺBidding) จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ ผู้เสนอราคาสามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างของเขตของงาน ด้ตั้งแต่วันที่ 28 - 31 ม.ค. 63

1. (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์

 

2. (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์

 

3. ขอบเขตของงาน (TOR)

 

4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ