.......ศุนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563