พิมพ์
ฮิต: 157

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลดประกาศ)

- TOR โครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2563  

- แบบ บก.๐๖

- Spec รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง