ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 18 รายการ  ผู้เสนอราคา สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62

(ดาวน์โหลดร่างประกาศ )

 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อ e-binding

 ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 ตารางแสดงวงเงินงบจัดสรรและราคากลาง