ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-binding) เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผูประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 10-15 พฤษภาคม 2561 (ดาวน์โหลดเอกสาร )

 เอกสารประกวดราคาซื้อ e-binding

 ตารางแสดงวงเงินงบจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ