ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดาวน์โหลดเอกสาร  หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่ http://www.gprocurement.go.th