ตามที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครราชสีมา ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธี e-bidding จำนวน 18 รายการ

บัดนี้ ศวอ.นครราชสีมา ได้ดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่โครงการ 61127174844

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปางประกาศเชิญชวนจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรและครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 5รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลดประกาศ)

 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อ e-bidding

 ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งผ่านการเผยแพร่ร่าง TOR แล้ว  รายละเอียดตามไฟล์นี้ 

หรือติดต่อ ศูนย์ฯลำปาง ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โทร.054-830197

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding จำนวน 1 รายการ   เอกสารดาวน์โหลด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ประกาศเชิญชวนจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลดประกาศ)

 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อ e-bidding

 ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 ตารางแสดงวงเงินงบจัดสรรและราคากลาง

- เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์

-ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 7 รายการ 

-ราคากลาง

-รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ประกาศเชิญชวนจัดซื้อครุภัณฑ์ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน  4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

 ประกาศจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์

 เอกสารประกวดราคา e-bidding

 ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 ตารางแสดงวงเงินจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

  ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 18 รายการ  ผู้เสนอราคา สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62

(ดาวน์โหลดร่างประกาศ )

 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อ e-binding

 ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 ตารางแสดงวงเงินงบจัดสรรและราคากลาง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bindimg) เลขที่ 4/2561

ดาวโหลดเอกสาร 

  

              ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ประกาศเชิญชวนจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลดประกาศ)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี  ประกาศประกวดราคาซืื้อครุภัณฑ์การเกษตร  จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-binding) เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผูประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 10-15 พฤษภาคม 2561 (ดาวน์โหลดเอกสาร )

 เอกสารประกวดราคาซื้อ e-binding

 ตารางแสดงวงเงินงบจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ