ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุวิยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ ดังนี้

1.ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุวิยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ  ดาวน์โหลด

2.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดาวน์โหลด

3.เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคโทรนิคส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด

4.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อนสร้าง

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน 5 รายการ ด้วยวิธี e-bidding ดังนี้

1.ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อ    

2.ร่างเอกสารประกวดราคา 

3.บก.06 (ราคากลาง)   

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ

1.รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า จำนวน 1 คัน

2.เครื่องชั่งสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง

3.ใบมีดดันดิน จำนวน 1 ชุด

4.ผานพรวน ชนิด 6 จาน จำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศกรมปศุสัตว์เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 3 รายการ

  ประกาศกรมปศุสัตว์เรื่อง ประกวดประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธี e-bidding

  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี e-bidding

  หนังสือถึง ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน) ด้วยวิธี e-bidding

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 5 รายการ

ประกาศศวอ.ชัยนาท เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 4 (เดือน กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563)

   ประกาศกรมปศุสัตว์ ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding รายการ

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ประมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคา

 

  สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding ตามรายละเอียดแนบดังนี้

1.ประกาศกรมปศุสัตว์ประกวดราคาซื้อ 

2.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี e-bidding

         ประกาศ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2564

- โครงการก่อสร้างอาคารสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี จำนวน 1 หลัง

  ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)  ดาวน์โหลดรายละเอียด