ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ประกาศเชิญชวนจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลดประกาศ)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี  ประกาศประกวดราคาซืื้อครุภัณฑ์การเกษตร  จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-binding) เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผูประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 10-15 พฤษภาคม 2561 (ดาวน์โหลดเอกสาร )

 เอกสารประกวดราคาซื้อ e-binding

 ตารางแสดงวงเงินงบจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปางประกาศเชิญชวนจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรและครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 5รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลดประกาศ)

 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อ e-bidding

 ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งผ่านการเผยแพร่ร่าง TOR แล้ว  รายละเอียดตามไฟล์นี้ 

หรือติดต่อ ศูนย์ฯลำปาง ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โทร.054-830197

ประกาศ ศวอ.นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ 

(ดาวน์โหลดเอกสาร )

 เอกสารประกวดราคาซื้อ e-bidding

 ตารางแสดงวงเงินงบจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ประกาศเชิญชวนจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลดประกาศ)

 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อ e-bidding

 ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 ตารางแสดงวงเงินงบจัดสรรและราคากลาง

- เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์

-ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 7 รายการ 

-ราคากลาง

-รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

     ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารชัยนาท เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561  

 ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารชัยนาท เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิลส์ (e-bidding)

 ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารชัยนาท เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561  

 ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารชัยนาท เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิลส์ (e-bidding)

 

  ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 18 รายการ  ผู้เสนอราคา สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62

(ดาวน์โหลดร่างประกาศ )

 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อ e-binding

 ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 ตารางแสดงวงเงินงบจัดสรรและราคากลาง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bindimg) เลขที่ 4/2561

ดาวโหลดเอกสาร 


  ประกาศ ศวอ.นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาเครื่องบรรจุอาหารสัตว์ระบบสุญญากาศ แบบ 2 หัวบรรจุ

                เอกสาร ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 61

               เอกสาร ประกวดราคาจัดซื้อ e-bidding

               ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

               รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ