ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ประกาศจัดซื้อซื้อเครื่องอัดหญ้าแห้งด้วยวิธี e-bidding

ศูนย์ฯ.สุพรรณบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสาระสำคัญของสัญญากรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP

  

              ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ประกาศเชิญชวนจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลดประกาศ)

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลดประกาศ)

- TOR โครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2563  

- แบบ บก.๐๖

- Spec รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ตามที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครราชสีมา ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธี e-bidding จำนวน 18 รายการ

บัดนี้ ศวอ.นครราชสีมา ได้ดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่โครงการ 61127174844

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปางประกาศเชิญชวนจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรและครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 5รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลดประกาศ)

 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อ e-bidding

 ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ ผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

 

 

 

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding จำนวน 1 รายการ   เอกสารดาวน์โหลด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ประกาศเชิญชวนจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลดประกาศ)

 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อ e-bidding

 ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 ตารางแสดงวงเงินงบจัดสรรและราคากลาง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๒ ตามเอกสารแนบดังนี้

 ดาวน์โหลดไฟล์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ประกาศเชิญชวนจัดซื้อครุภัณฑ์ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน  4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

 ประกาศจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์

 เอกสารประกวดราคา e-bidding

 ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 ตารางแสดงวงเงินจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

  ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 18 รายการ  ผู้เสนอราคา สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62

(ดาวน์โหลดร่างประกาศ )

 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อ e-binding

 ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 ตารางแสดงวงเงินงบจัดสรรและราคากลาง