- ประกาศ ศวอ.นครราชสีมา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องผสมอาหาร ทีเอ็มอาร์ ขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 1 เครื่อง (ดาวน์โหลดเอกสาร )

- เอกสารสอบราคาซื้อเครื่องผสมอาหาร ทีเอ็มอาร์ ขนาด 8 ลบ.ม.   (1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร )

- ประกาศ ศวอ.นครราชสีมา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องผสมอาหาร ทีเอ็มอาร์ ขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 1 เครื่องครั้งที่ 2 (ดาวน์โหลดเอกสาร )

- เอกสารสอบราคาซื้อเครื่องผสมอาหาร ทีเอ็มอาร์ ขนาด 8 ลบ.ม. ศวอ.นครราชสีมา   (2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร )

- สเปค TMR 8 ลบ.ม ครั้งที่ 2 ศวอ.นครราชสีมา (ดาวน์โหลดเอกสาร )

 - ประกาศ ศวอ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องผสมอาหารทีเอ็มอาร์ ขนาด ๘ ลบ.ม. จำนวน ๑ เครื่อง

(ดาวน์โหลดเอกสาร )

 - ประกาศ ศวอ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(ดาวน์โหลดเอกสาร )

 1.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ แบบ (e-bidding)  

- เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์

- ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ / ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ    

  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนฯนครราชสีมา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร.044-311612

 

2.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ แบบ (e-bidding)

- เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์

- ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ / ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3รายการ /โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ    

  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนฯนครราชสีมา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร.044-311612

3.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 5 รายการ  

 

                ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ รายการ

              ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

            


  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร