ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bindimg) เลขที่ 4/2561

ดาวโหลดเอกสาร 


  ประกาศ ศวอ.นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาเครื่องบรรจุอาหารสัตว์ระบบสุญญากาศ แบบ 2 หัวบรรจุ

                เอกสาร ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 61

               เอกสาร ประกวดราคาจัดซื้อ e-bidding

               ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

               รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ รายการ

              ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

            


  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

 

 

  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-binding) เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผูประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 10-15 พฤษภาคม 2561 (ดาวน์โหลดเอกสาร )

 เอกสารประกวดราคาซื้อ e-binding

 ตารางแสดงวงเงินงบจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 

 

  ประกาศ ศวอ.บุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ,ยานพาหนะ 1 รายการ   

        

              เอกสาร ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 61 

              เอกสารประกวดราคาซื้อ e-bidding

ประกาศ ศวอ.นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ 

(ดาวน์โหลดเอกสาร )

 เอกสารประกวดราคาซื้อ e-bidding

 ตารางแสดงวงเงินงบจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 

  ประกาศ ศวอ.นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 6 รายการ ,ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 รายการ ,ยานพาหนะ 1 รายการ (ดาวน์โหลดเอกสาร )

           เอกสารประกวดราคาซื้อ e-bidding

          ตารางแสดงวงเงินงบจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

          รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 1.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ แบบ (e-bidding)  

- เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์

- ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ / ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ    

  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนฯนครราชสีมา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร.044-311612

 

2.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ แบบ (e-bidding)

- เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์

- ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ / ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3รายการ /โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ    

  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนฯนครราชสีมา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร.044-311612

3.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 5 รายการ  

 

     ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารชัยนาท เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561  

 ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารชัยนาท เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิลส์ (e-bidding)

 ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารชัยนาท เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561  

 ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารชัยนาท เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิลส์ (e-bidding)

 

  ประกาศ ศวอ.สุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคากลาง จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (ดาวน์โหลดเอกสาร )

  ประกาศ ศวอ.นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 6 รายการ ,ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 รายการ ,ยานพาหนะ 1 รายการ (ดาวน์โหลดเอกสาร )