ประกาศ ศวอ.บุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ,ยานพาหนะ 1 รายการ   

        

              เอกสาร ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 61 

              เอกสารประกวดราคาซื้อ e-bidding

 

  ประกาศ ศวอ.นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 6 รายการ ,ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 รายการ ,ยานพาหนะ 1 รายการ (ดาวน์โหลดเอกสาร )

           เอกสารประกวดราคาซื้อ e-bidding

          ตารางแสดงวงเงินงบจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

          รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

  ประกาศ ศวอ.สุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคากลาง จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (ดาวน์โหลดเอกสาร )

  ประกาศ ศวอ.นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 6 รายการ ,ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 รายการ ,ยานพาหนะ 1 รายการ (ดาวน์โหลดเอกสาร )

 1.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ แบบ (e-bidding)  

- เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์

- ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ / ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ    

  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนฯนครราชสีมา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร.044-311612

 

2.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ แบบ (e-bidding)

- เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์

- ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ / ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3รายการ /โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ    

  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนฯนครราชสีมา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร.044-311612

3.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 5 รายการ  

 

                ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ รายการ

              ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

            


  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร