ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี  ประกาศประกวดราคาซืื้อครุภัณฑ์การเกษตร  จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-binding) เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผูประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 10-15 พฤษภาคม 2561 (ดาวน์โหลดเอกสาร )

 เอกสารประกวดราคาซื้อ e-binding

 ตารางแสดงวงเงินงบจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 

 

  ประกาศ ศวอ.บุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ,ยานพาหนะ 1 รายการ   

        

              เอกสาร ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 61 

              เอกสารประกวดราคาซื้อ e-bidding

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งผ่านการเผยแพร่ร่าง TOR แล้ว  รายละเอียดตามไฟล์นี้ 

หรือติดต่อ ศูนย์ฯลำปาง ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โทร.054-830197

ประกาศ ศวอ.นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ 

(ดาวน์โหลดเอกสาร )

 เอกสารประกวดราคาซื้อ e-bidding

 ตารางแสดงวงเงินงบจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 

  ประกาศ ศวอ.นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 6 รายการ ,ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 รายการ ,ยานพาหนะ 1 รายการ (ดาวน์โหลดเอกสาร )

           เอกสารประกวดราคาซื้อ e-bidding

          ตารางแสดงวงเงินงบจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

          รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์

-ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 7 รายการ 

-ราคากลาง

-รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

     ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารชัยนาท เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561  

 ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารชัยนาท เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิลส์ (e-bidding)

 ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารชัยนาท เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561  

 ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารชัยนาท เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิลส์ (e-bidding)

 

  ประกาศ ศวอ.สุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคากลาง จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (ดาวน์โหลดเอกสาร )

  ประกาศ ศวอ.นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 6 รายการ ,ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 รายการ ,ยานพาหนะ 1 รายการ (ดาวน์โหลดเอกสาร )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bindimg) เลขที่ 4/2561

ดาวโหลดเอกสาร 


  ประกาศ ศวอ.นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาเครื่องบรรจุอาหารสัตว์ระบบสุญญากาศ แบบ 2 หัวบรรจุ

                เอกสาร ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 61

               เอกสาร ประกวดราคาจัดซื้อ e-bidding

               ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

               รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ รายการ

              ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

            


  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร