นายคำภา  มีเหมือน   เลขที่ 10  หมู่  4  บ้านป่าโจด  ตำบลค้อเขียว  อ.วาริชภูมิ  จ.สกลนคร 

สูตร

1.กากน้ำตาล  8กิโลกรัม

ปัจจุบันการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและการควบคุมโรคในอาหารสัตว์ปีกได้ถูกห้ามใช้เนื่องจากเกิดการดื้อยา และการตกค้างในผลิตภัณฑ์ ผลงานวิจัยนี้เป็นแนวทางหนึ่งที่จะใช้สารเสริมทดแทนยาปฏิชีวนะ 

หนังสือ การใช้วัตถุดิบพื้นบ้านเป็นอาหารสุกรและสัตว์ปีก สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กันยายน 2557

 

โดย รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 การแปลผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ สำหรับนักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการสัตว์บาล ประกอบการให้คำแนะนำแก่เกษตรกร

 

Nutrient Requirement of Beef Cattle in Thailand

 

 

คณะทำงานจัดทำมาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องของประเทศไทย ปี พ.ศ.2551

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ได้จัดทำเอกสาร การรวบรวมและจัดทำข้อมูล ด้านคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ Collection and Improvement in Nutritive Values Database of feed stuffs

 

 

เมล็ดฝ้าย

หมวดหมู่รอง