เมื่อวันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๖o นายถาวร  หมวดใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานผลิตฯและงานวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ให้กับนิสิต