ศูนย์ฯตรัง ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตารางแสดงวงเงินราคากลาง และข้อกำหนดในการวิจารณ์หรือเสนอแนะ ตามเอกสารแนบ