นายเมธี ษรจันทร์ศรี

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง

084-443-2341

นางรัชนีกร นิลตีบ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสันติ ชิตชลธาร

นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง

7  ม.7  ต.นาท่ามเหนือ  อ.เมือง  จ.ตรัง  92190

โทรศัพท์/แฟ็กซ์ 075-270-387

   แผนที่....