...ศูนย์วิจัยแลพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง ประกาศแก้ไขประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 5 รายการ ด้วยวิธี e-bidding

 

 

ศูนย์ฯตรัง ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตารางแสดงวงเงินราคากลาง และข้อกำหนดในการวิจารณ์หรือเสนอแนะ ตามเอกสารแนบ