นายเมธี ษรจันทร์ศรี

รักษาการผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง

084-443-2341

นางรัชนีกร นิลตีบ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสันติ ชิตชลธาร

นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ