ลำดับที่/ชื่อ-สกุล                       ปี พ.ศ.                             

1. นายธงชัย  ปอศิริ              2540 - ปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

"มุ่งมั่นพัฒนาอาหารสัตว์ นำเทคโนโลยีการปฏิบัติสู่เกษตรกร"

 

ค่านิยม

"ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวไม่กลัวจน"

นายธงชัย ปอศิริ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

084-793-3617

 นายเทวัญ จันทร์โคตร

นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

081-974-7273

 นายธีรพงศ์ โตยอด

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

 นายเกตุแก้ว เหมือนจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 นายมนตรี แขกนวม

นักวิชาการสัตวบาล

 นายประเทือง สะราคำ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 นายทนงค์ศักดิ์ จันทา

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 นายชีวพันธ์ งามยิ่ง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 นายวิชา ตะไร้จู

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 นายกฤษฎา แสงวันทอง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

นายเดชา กองแก

เจ้าพนักงานสัตวบาล

น.ส.สุชาดา เหมือนจันทร์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.สุชาดา กองแก

เจ้าพนักงานธุรการ

นายขจร บุญพยุง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายพลายแก้ว ปอศิริ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายจักรพันธ์ บุญดี

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

นายอุเทน สมจันทร์

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

นายขวัญใจ จูมโสดา

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

น.ส.หนูแดง เกตุชม

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

นายชนะชัย ประโยชน์ศิริ

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

นายกมล สันติวงศ์

พนักงานขับรถยนต์