ผลงานโดดเด่นของศูนย์ฯประจวบคีรีขันธ์
๑. เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ในเขต ๗

๒. ส่งเสริมให้เกษตรปลูกหญ้าแพงโกล่า ผลิตหญ้าแห้งจำหน่าย


๓. ทำฟาร์มต้นแบบการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ เลี้ยงโคนม

๔. ปลูกหญ้าพืชอาหารสัตว์สำหรับเลี้ยงช้างป่าและสัตว์ป่าในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ข้าราชการ จำนวน 3 ราย1. นายสุทัศน์  สุนทรวัฒน์  

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์

081-548-7619


2. นายส่งสินธิ์ุ  คำพิมาน  

 เจ้าพนักงานสัตวบาล ชำนาญงาน


4. นางสาวสุจิตต์  วารี    

  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
ลูกจ้างประจำ จำนวน 3  ราย

1. นายเตียง  ตาทิพย์   พนักงานขับรถยนต์2. นายสมศักดิ์  ยอดสาลี  พนักงานรักษาความปลอดภัย3. นายปรีชา  เที่ยงธรรม  พนักงานรักษาความปลอดภัยพนักงานราชการ  จำนวน  11  ราย
1.  นางพัชรี  สินสมุทร   นักวิชาการสัตวบาล2.  นางสาวอรอุมา  เลียบชาย   เจ้าพนักงานสัตวบาล3.  นายทัศนพงศ์  ชาญวาริทร์   เจ้าพนักงานสัตวบาล4.  นายอาณัติ  เพิ่มสิน   เจ้าพนักงานสัตวบาล5.  นางสาวกนกวรรณ  ยี่สน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี6.นายระพินทร์  อุดมศักดิ์  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา7.นายสมเจตร  อุดมศักดิ์  พนักงานขับเครื่องจักกรขนาดเบา8.นายสมบุญ  รวดเร็ว  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา9.นางสาวศศิวิมล  โพธิวัน  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล10.นายประสิทธิ์  จิตอำพันธ์  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล11.นายองอาจ  บุญเกิด  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

ทำเนียบผู้บริหาร 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์


 พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๗                      นายวัชรินทร์  วากะมะ

พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๓๘                       นายสุเมธ  วุฒิปราณี

พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๔๕                      นายเฉลิมเกียรติ  วายุนิจ

 พ.ศ. ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน                      นายสุทัศน์  สุนทรวัฒน์

แผนที่ศูนย์ฯประจวบคีรีขันธ์ (ส่วนท่าข้าม)

แผนที่ศูนย์ฯประจวบคีรีขันธ์ (ส่วนรวมไทย)