ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร

นายอนุสรณ์ จันทสร

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร

โทร.081-596-2428

เลขที่  63  หมู่ที่ 4  ตำบลวังสำโรง

อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร

66110 

โทร./โทรสาร  056-619936

E-Mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Map แผนที่เดินทาง

         เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 นายอนุสรณ์ จันทสร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ผลิตหญ้าเนเปียร์หมักจำหน่าย ที่ ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำการใช้เครื่องจักรกล และความรู้ด้านวิชาการในการผลิตหญ้าหมักในรูปแบบ  silage bunker ที่ถูกต้องให้แก่เกษตร

             เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 นายอนุสรณ์ จันทสร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตรร่วมเป็นกรรมการตรวจความพร้อมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้้อ ที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ  ระดับจังหวัด ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายปรับโครงสร้างการผลิตและความมั่นคงทางอาหารด้านปศุสัตว์ เพื่อการแก้ไขปัญหาลดลงของโคเนื้อ ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำการบำรุงดูแลรักษาแปลงหญ้าพืชอาหารสัตว์ และประชาสัมพันธ์การขอรับบริการด้าน ท่อนพันธุ์ หน่อพันธุ์ ความรู้ด้านวิชาการแก่เกษตรกร