ด้วย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย มีความประสงค์จะจำหน่าย โคพื้นเมือง จำนวน 11 ตัว โดยวิธีขายทอดตลาด

แบบประมูลด้วยวาจา  ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและดูสภาพได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย หมู่ที่ 5 ต.ศรีคีรีมาศ

อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 โทร. 055-019713, 096-7024583  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560  และผู้สนใจ

เข้าร่วมการประมูลราคาได้ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป