เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย ให้การต้อนรับ นายอิทธิพล  เผ่าไพศาล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นายสมศักดิ์  เภาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว นายเกียรติศักดิ์ กล่ำเอม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาพืชอาหารสัตว์ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามงานของศูนย์ฯ ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการสำนักฯ ได้ให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ พนักงานของศูนย์ฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป