เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เกิดเหตุการณ์อุทกภัย ในพื้นที่่ อำเภอคีรีมาศ และ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เดือดร้อนขาดแคลนหญ้าให้สัตว์กิน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัยร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ให้การช่วยเหลือ โดยการแจกเสบียงสัตว์(หญ้าแห้ง)ให้กับเกษตรกรที่เดือดร้อนในพื้นที่นั้นๆ