เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. นายอำพันธุ์  เวฬุุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมนายวิวัฒน์  ไชยชะอุ่ม

 ผอ.กสส.  นายกิตติ  กุบแก้ว  ผชช.และผู้แทน ปศจ.สุโขทัย พร้อมคณะ ตรวจราชการ รับฟังบรรยายสรุป และมอบนโยบาย

เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาาหารสัตว์สุโขทัย โดยมีนายจิระศักดิ์  ดามะนาว ผอ.ศูนย์ฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ