เมื่อวันที่ 6 - 11 กันยายน 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหรสัตว์สุโขทัย ได้ส่งเสบียงสัตว์ (หญ้าแห้ง) จำนวน 800 ฟ่อน                     (16,000 กิโลกรัม)เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในเขตพื้นที่ ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เนื่องจากได้เกิดโรคระบาด               สัตว์ชนิดแบลคเลก(blackleg)