เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายจิระศักดิ์ ดามะนาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ เนื่องนา ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน เข้าร่วมชี้แจงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย มีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน  73 ราย พื้นที่ 883 ไร่ 1 งาน

          เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 นายจิระศักดิ์ ดามะนาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย มอบหมายให้ นายประจักษ์ หว่าเกตุ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวมรกต ประชุมรักษ์ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล เป็นวิทยากร ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร"  โครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรภาคเหนือ (กล้วยไข่) ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

             เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายจิระศักดิ์ ดามะนาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย  มอบหมายให้ นายประจักษ์  หว่าเกตุ ตำแน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวมรกต  ประชุมรักษ์ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล เข้าร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 หลักสูตร " เพิ่มพูนและพัฒนาความรู้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ " ในหัวข้อการทำข้าวโพดหมัก  การทำหยวกกล้วยหมัก  และการทำมันสำปะหลังหมักยีสต์เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.พรานกระต่าย  จำนวน 100 ราย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร