เมื่อวันที่ 13-15 กันยายน 2560 นางสุกัญญา คำพะแยง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย มอบหมายให้

                         

            เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นางสุกัญญา คำพะแย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย  และทีมงาน ออกติดตามให้คำแนะนำ การทำอาหารผสมครบส่วน (TMR) เพื่อการจำหน่าย และใช้เลี้ยงสัตว์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

 

วัันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นางสุกัญญา คำพะแย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย และทีมงาน ได้บริการสนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1  ให้กับเกษตรกรอำเภอสระใคร ที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมฯ จำนวน 25 ราย

            

       

       วันที่  8  สิงหาคม 2560  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย   รับการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ประจำปีเพาะปลูก 2560/2561  จากคณะกรรมการตรวจแปลงเขต 4