กิจกรรมเคารพธงชาติ   วันที่ 19 มีนาคม  2561   

วันที่ 4 เมษายน 2561 นางสุกัญญา คำพะแย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย และนางสาวรุจิเรศ เรศสันเทียะ