บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม

ข้าราชการ

 

นายวิโรจน์ ฤทธิ์ฤาชัย

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม

โทร.086-218-9934