ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธรจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนาอินทรีย์

              

              วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนาอินทรีย์ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยและร่วมสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร (Smart Organic Farm) ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดยโสธร ผู้แทนหัวหน้าส่วน  กลุ่มเกษตรกร ผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียน พร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมมากมาย โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วย การลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์ การแข่งขันจับกบและปลา การผลิตอ้อยคั้นน้ำอินทรีย์ และการร่วมรับประธานอาหารเที่ยงร่วมกัน เป็นต้น 

               ในการนี้นายดำรงศักดิ์  หงษ์ทะนี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธรได้กล่าวต้อนรับประธาน พร้อมด้วยบรรยายสรุปกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการภายในศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร เช่น การปลูกข้าวอินทรีย์ การปลูกพืชหลังนาชนิดต่างๆ การเลี้ยงสัตว์ รวมถึงแนวทางการพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธรในอนาคตด้วย