นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร

 

              วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายสัตวแพทย์ธนิตย์  อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ในการนี้ นายดำรงศักดิ์ หงษ์ทะนี  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร ร่วมให้การต้อนรับและได้กล่าวรายงานสรุปแผนและผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมทั้งได้พาเยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร (Smart Organic Farm) และได้ร่วมกิจกรรมการปลูกปอเทืองเนื่องใน “วันดินโลก” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร