ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 24 

                 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายดำรงศักดิ์  หงษ์ทะนี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 24 คณะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 รวมทั้งพาคณะเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรด้วย

 

 

 

                    วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ตรวจราชการและติดตามโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ การพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร อ.คำเขื่อนแก้ว   จ.ยโสธร เพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดยโสธรเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ

นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร

 

 

ต้อนรับคณะผู้อบรมหลักสูตร การพัฒนาคลื่นลูกใหม่ราชการไทย (New wave) รุ่นที่ 24

 

                 วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. นายดำรงศักดิ์  หงษ์ทะนี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ให้การต้อนรับคณะผู้อบรมหลักสูตร การพัฒนาคลื่นลูกใหม่ราชการไทย (New wave) รุ่นที่ 24 ที่มาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร