นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เยี่ยมผู้ประสบภัยอุทกภัยด้านปศุสัตว์ จังหวัดยโสธร

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธรต้อนรับคณะศึกษาดูงานต่างชาติด้านพืชอาหารสัตว์

                      ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานต่างชาติด้านพืชอาหารสัตว์ โดยมีนางสุกัญญา คำพะแย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องเป็นหัวหน้าคณะ ในการนี้ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ได้พาคณะฯ เยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เขื่องคำ ซึ่งมีอาชีพหลักในการปลูกหญ้ากินีมอมบาซาเพื่อการจำหน่าย และได้พาคณะฯ เยี่ยมชมกิจการงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร อาทิ เช่น การจัดการแปลงหญ้าแพงโกลาในระบบอินทรีย์ การผลิตอาหารTMR   และกิจกรรมอื่นๆ โดยคณะศึกษาดูงานให้ความสนใจในกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธรต้อนรับคณะศึกษาดูงานต่างชาติด้านพืชอาหารสัตว์

 

                 ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานต่างชาติด้านพืชอาหารสัตว์ โดยมีนางสุกัญญา คำพะแย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องเป็นหัวหน้าคณะ ในการนี้ทางศูนย์ฯ ได้พาคณะเยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เขื่องคำ ซึ่งมีอาชีพหลักในการปลูกหญ้ากินีมอมบาซาเพื่อการจำหน่าย และได้พาคณะเยี่ยมชมกิจการงานของศูนย์ฯ อาทิเช่น การจัดการแปลงหญ้าแพงโกลาในระบบอินทรีย์ การผลิตอาหารTMR   เป็นต้น ซึ่งคณะศึกษาดูงานให้ความสนใจในกิจการงานของศูนย์ฯ เป็นอย่างยิ่ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธรส่งเสบียงสัตว์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น้ำท่วม)

       วันที่ 1-3 กันยายน 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร แจกเสบียงสัตว์สำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น้ำท่วม) รายละเอียดดังนี้