ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์  กรมปศุสัตว์

 

220  ม.6  ต.ไพรวัน  อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส  96110

โทรศัพท์ : 073 - 530770 - 1

โทรสาร : 073 - 530894

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส

โทรศัพท์ : 0-7351-2751  email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายนามผู้บริหาร

 


                                        รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

                                    “ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส”

 รายชื่อผู้บริหาร                                          ปี พ.ศ.

 1. นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล                     2521 - 2529
 2. นายจีระวัชร์  เข็มสวัสดิ์                   2529 - 2530
 3. นายเฉลียว  แก้วชู                         2530 – 2531
 4. นายสมจิตร  อินทรมณี                    2531 – 2537
 5. นายปัญญา  ธรรมศาล                    2537 – 2538
 6. นายวัฒนา  โคตรพัฒน์                   2538 – 2542
 7. นายสถิต  มั่งมีชัย                         2542 – 2544
 8. นายเถลิงศักดิ์  โนนทนวงศ์             2544 – 2548
 9. นายพิสุทธิ์  สุขเกษม                     2549 – 2561
 10. นายพินิจ สวัสดิรักษา                     2561 -

 

              ประวัติความเป็นมา

                                                                                                                                  

                                ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส ได้ก่อตั้งขึ้นเมือปี  พ.ศ. 2521  โดยใช้ชื่อในขณะนั้น ว่า  “สถานีพืชอาหารสัตว์นราธิวาส”  สังกัดกองอาหารสัตว์ ต่อมาในปี  พ.ศ.  2529    มีการจัดกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานต่าง ๆ  ในสังกัดกรมปศุสัตว์ใหม่  สถานีพืชอาหารสัตว์นราธิวาส  จึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น  “ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์นราธิวาส ”   และในปี พ.ศ. 2538 ได้เปลี่ยนมาอยู่ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์เขต 9   ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 มีการจัดกรอบอัตรากำลังใหม่ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น“ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส ”  ศูนย์วิจัย ฯ นราธิวาส  มีพื้นที่ปฏิบัติงานครอบคลุม  7  จังหวัดภาคใต้ตอนล่างประกอบด้วย นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล ตรัง และพัทลุง โดยมีสถานีพัฒนาอาหารสัตว์เขตพื้นที่  จำนวน  3  สถานี คือ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง  และสถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง

                                ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส มีพื้นที่งาน รวม 700 ไร่  แบ่งเป็น 2 แปลง คือ

                             - แปลงที่ 1  อยู่ที่ตำบลไพรวัน   อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  มีพื้นที่  200  ไร่ เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงาน อาคารทดลองวิจัย  โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ โรงทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ โรงบ่มเมล็ดพันธุ์  โรงเก็บเสบียงสัตว์  คอกสัตว์ทดลอง  / สาธิต แปลงปฎิบัติงานทดลองวิจัย  แปลงทดสอบสาธิต  และเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์/หน่อพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ตลอดจนผลิตหญ้าสดเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในภาวะขาดแคลนอาหารสัตว์  ลักษณะดินเป็นทรายชุดบ้านทอน  ความอุมดมสมบูรณ์ต่ำและมีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์

                             - แปลงที่ 2  อยู่ที่ตำบลสุไหงปาดี     อำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส   มีพื้นที่  500  ไร่ เป็นที่ตั้งโรงบ่มเมล็ดพันธุ์  โรงเก็บเสบียงอาหารสัตว์ และเป็นพื้นที่หลักในการผลิตเมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์/หน่อพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ตลอดจนผลิตเสบียงสดและแห้งเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในภายะขาดแคลนอาหารสัตว์  ลักษณะดินเป็นชุดดินท่าแซะ  เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย  ความอุดมสมบูรณ์ต่ำและมีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์  สภาพพื้นที่ลาดเอียง  มีปัญหาการกัดเซาะชะล้างหน้าดิน

อัตรากำลัง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส มีอัตรากำลัง ดังนี้

             ชื่อ - สกุล                       ตำแหน่ง

ข้าราชการ  จำนวน  2  ราย

  นายพินิจ สวัสดิรักษา      ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส

                             ว่าที่ รต.หญิง มลฤดี ยงกำลัง       เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ  จำนวน  8  ราย

 1. นายสนิท  ทองบุญเรือง       พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
 2. นายทวี  เทพจันทร์             พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
 3. นางสาวพิไล  ทองจัง          พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.3
 4. นางจินดาวดี  สุขเกษม        พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.3
 5. นางชะอ้อน  เวทมาหะ         พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.3
 6. นายนิตย์  อินทร์ชุม             พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 2
 7. นายทวี  หงส์น้อย               พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 2
 8. นายอำพร  พรมแก้ว            พนักงานทั่วไป ระดับ 2                                                                  

พนักงานราชการ  จำนวน  4  อัตรา

 1. นายยุธยา  ขุนสวัสดิ์            เจ้าพนักงานสัตวบาล
 2. นายวีระชัย  เวทมาหะ          พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 3. นายธรรมกร  คงชนม์           พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
 4. นายมูหาหมัด  อุเซ็ง            พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล